搂 1
[postanowienia og贸lne]

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem www.york-meble.pl.

 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Kraszewscy sp贸艂ka jawna z siedzib膮 w Radziejowie, ul. Rolnicza 4a, 88-200 Radziej贸w, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Toruniu VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000895620, NIP: 9161393481, REGON: 022200472, e-mail: biuro@york-meble.pl.

 3. Wskazane poni偶ej terminy u偶yte w Regulaminie maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:

  Cena
  cena brutto Towaru podana na stronie internetowej Sklepu;

  Formularz Zam贸wienia
  funkcjonalno艣膰 Sklepu pozwalaj膮ca na z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a tak偶e na wyb贸r sposobu dostawy Towaru i sposobu p艂atno艣ci;

  Klient
  osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18 rok 偶ycia i posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra korzysta ze Sklepu;

  Konsument
  Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, dokonuj膮cy czynno艣ci prawnej zam贸wienia Towaru niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮; je艣li nie wskazano inaczej, to postanowienia regulaminu dotycz膮ce Konsumenta stosuje si臋 do osoby fizycznej zawieraj膮cej umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej;

  Konto
  funkcjonalno艣膰 Sklepu, umo偶liwiaj膮ca Klientowi, po zalogowaniu si臋 w Sklepie za pomoc膮 indywidualnego loginu i has艂a, dost臋p do zasob贸w systemu informatycznego;

  Producent
  podmiot produkuj膮cy Towary oferowane przez Sprzedawc臋 w Sklepie;

  Sklep
  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 dost臋pny na stronie internetowej pod adresem www.york-meble.pl;

  Towar
  rzecz oferowana przez Sprzedawc臋 do zakupu za po艣rednictwem Sklepu; wymiary Towar贸w podane s膮 z tolerancj膮 +/- 2 cm

  Sprzedawca
  podmiot, o kt贸rym mowa w 搂 1 ust. 2 Regulaminu;

  Umowa
  umowa sprzeda偶y Towaru, zawarta pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰;

  Zam贸wienie
  prowadz膮ce do zawarcia Umowy o艣wiadczenie woli Klienta, okre艣laj膮ce rodzaj i ilo艣膰 Towaru, kt贸ry Klient chce zam贸wi膰, spos贸b zap艂aty, spos贸b dostawy oraz dane Klienta.

 4. W celu prawid艂owego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urz膮dzenia z dost臋pem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie aktualnej przegl膮darki internetowej (na przyk艂ad: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera w wersji 33 lub wy偶szej albo Safari). W przegl膮darce internetowej powinna by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript i plik贸w cookies.

 5. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa danych w Sklepie, Sprzedawca podejmie odpowiednie 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesy艂anych przez Internet.

 6. Klient zobowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu w spos贸b zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczeg贸lno艣ci nie mo偶e on dostarcza膰 tre艣ci o charakterze bezprawnym lub naruszaj膮cym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub os贸b trzecich.

搂 2
[us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮]

 1. Sprzedawca 艣wiadczy za po艣rednictwem Sklepu na rzecz Klient贸w nast臋puj膮ce us艂ugi drog膮 elektroniczn膮:

   1. umo偶liwienie Klientowi za艂o偶enia Konta oraz umo偶liwienie dost臋pu do tego Konta (鈥濽s艂uga Konta鈥);

   2. umo偶liwienie Klientom dodania Towaru do elektronicznego koszyka oraz udost臋pnienie Formularza Zam贸wienia w celu zawarcia Umowy (鈥濽s艂uga Dotycz膮ca Um贸w鈥).

 2. Wszystkie us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rych mowa w ust. 1, Sprzedawca 艣wiadczy bezp艂atnie.

 3. Us艂uga Konta 艣wiadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak mo偶liwo艣膰 zrezygnowania z niej w ka偶dej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej us艂ugi mo偶e nast膮pi膰 przez przes艂anie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 4. Us艂uga Dotycz膮ca Um贸w jest jednorazowa i ulega zako艅czeniu z momentem z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia (klikni臋cia odpowiedniego przycisku) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zam贸wienia bez z艂o偶enia Zam贸wienia. Przed z艂o偶eniem Zam贸wienia, Klient ma prawo do zrezygnowania ze z艂o偶enia Zam贸wienia w dowolnym momencie.

 5. Z艂o偶enie Zam贸wienia za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia wymaga dokonania czynno艣ci, o kt贸rych mowa w 搂 4 Regulaminu.

 6. Klient ma prawo z艂o偶enia reklamacji dotycz膮cej us艂ug 艣wiadczonych elektronicznie, o kt贸rych mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres oddzia艂u Sprzedawcy: ul. Przemys艂owa 5a, 87-700 Aleksandr贸w Kujawski.

 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamacj臋 i udzieli na ni膮 odpowiedzi nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

搂 3
[Konto]

 1. Za艂o偶enie Konta wymaga:

  1. wype艂nienia formularza poprzez podanie wskazanych w nim danych oraz danych do logowania: adres e-mail, has艂o;

  2. naci艣ni臋cia przycisku potwierdzaj膮cego, 偶e Klient zapozna艂 si臋 z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatno艣ci.

 2. Klient ma mo偶liwo艣膰 za艂o偶enia Konta, tak偶e podczas sk艂adania Zam贸wienia w Sklepie poprzez:

  1. wype艂nienie Formularza Zam贸wienia poprzez podanie wskazanych w nim danych;

  2. naci艣ni臋cia przycisku potwierdzaj膮cego, 偶e Klient chce za艂o偶y膰 Konto w Sklepie;

  3. naci艣ni臋cia przycisku potwierdzaj膮cego, 偶e Klient zapozna艂 si臋 z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatno艣ci.

 3. Klient mo偶e dobrowolnie poda膰 dodatkowe dane takie jak nazwa firmy, NIP, adres firmy.

 4. Klient otrzyma informacj臋 o za艂o偶eniu Konta na wskazany przez niego adres e-mail.

 5. Klient, kt贸remu za艂o偶one zosta艂o Konto uzyskuje mo偶liwo艣膰 logowania si臋 na Konto.

 6. Logowanie na Konto nast臋puje przez wype艂nienie odpowiedniego formularza dost臋pnego w Sklepie i podanie wymaganych w nim danych tj. loginu i has艂a Klienta oraz naci艣ni臋cie odpowiedniego przycisku.

 7. Klient ma mo偶liwo艣膰 zalogowania si臋 na Konto r贸wnie偶 za po艣rednictwem serwisu Facebook, poprzez podanie wymaganych w formularzu danych: tj. loginu i has艂a Klienta do serwisu Facebook oraz naci艣ni臋cie odpowiedniego przycisku.

 8. Za po艣rednictwem Konta Klient:

  1. mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia;

  2. mo偶e przegl膮da膰 histori臋 Zam贸wie艅;
  3. ma dost臋p do ustawie艅, za pomoc膮 kt贸rych mo偶e zmieni膰 swoje dane logowania (np. has艂o).

 9. Klient upowa偶niony jest do posiadania jednego Konta. Klient zobowi膮zany jest do korzystania wy艂膮cznie z w艂asnego Konta. Klient zobowi膮zany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umo偶liwiaj膮cych dost臋p do jego Konta.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zablokowania Klientowi mo偶liwo艣ci korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowie艅 Regulaminu.

 11. Klient ma mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia r贸wnie偶 bez zak艂adania Konta.

搂 4
[Zam贸wienia]

 1. Klient mo偶e przegl膮da膰 Towary dost臋pne w Sklepie, a nast臋pnie je zamawia膰 po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy.
 2. Sprzedawca umo偶liwia Klientom dokonywanie zam贸wie艅 Towar贸w dost臋pnych w Sklepie. Specyfikacja Towar贸w i ich opisy s膮 dost臋pne na stronie internetowej Sklepu.

 3. W celu zawarcia Umowy Klient musi z艂o偶y膰 Zam贸wienie. Z艂o偶enie Zam贸wienia wymaga kolejno:

  1. wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez klikni臋cie odpowiednich przycisk贸w;

  2. wype艂nienia aktywnych p贸l Formularza Zam贸wienia i podania wymaganych (obowi膮zkowych) danych albo zalogowania si臋 na Konto;
  3. wyboru sposobu dostawy i p艂atno艣ci spo艣r贸d opcji dost臋pnych w Formularzu Zam贸wienia;
  4. zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zam贸wienia, poprzez kt贸re Klient o艣wiadcza, 偶e zapozna艂 si臋 z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
  5. potwierdzenia z艂o偶enia Zam贸wienia, kt贸re nast臋puje poprzez klikni臋cie odpowiednio oznaczonego przycisku.
 4. Klikni臋cie odpowiednio oznaczonego przycisku jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem przez Klienta Zam贸wienia z obowi膮zkiem zap艂aty Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru.

 5. Na mocy Umowy dotycz膮cej Towaru, Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 przenie艣膰 na Klienta w艂asno艣膰 Towaru zam贸wionego przez Klienta i wyda膰 mu ten Towar, a Klient zobowi膮zuje si臋 Towar odebra膰 i zap艂aci膰 Sprzedawcy Cen臋 w terminie okre艣lonym w Regulaminie. Klient zobowi膮zuje si臋 r贸wnie偶 do pokrycia koszt贸w dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.

 6. Klient jest zobowi膮zany do podania w Formularzu Zam贸wienia danych prawid艂owych i zgodnych z rzeczywisto艣ci膮.

 7. W trakcie procedury sk艂adania zam贸wienia 鈥 a偶 do momentu naci艣ni臋cia odpowiednio oznaczonego przycisku, Klient ma mo偶liwo艣膰 rezygnacji z Zam贸wienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu p艂atno艣ci, oraz danych do wysy艂ki.

 8. Po dokonaniu przez Klienta zam贸wienia Towaru, na adres poczty elektronicznej Klienta mo偶e zosta膰 wys艂ana przez Sprzedawc臋 wiadomo艣膰 elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zam贸wienia i przyj臋cia go do realizacji.

 9. Je偶eli po z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia obejmuj膮cego kilka Towar贸w, oka偶e si臋, 偶e realizacja cz臋艣ci Zam贸wienia nie b臋dzie mo偶liwa w czasie przewidzianym na realizacj臋 Zam贸wienia, Sprzedawca niezw艂ocznie poinformuje o tym Klienta telefonicznie b膮d藕 za po艣rednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Klient mo偶e odst膮pi膰 od z艂o偶onego Zam贸wienia w cz臋艣ci, w kt贸rej realizacja nie jest mo偶liwa w wyznaczonym terminie lub odst膮pi膰 od z艂o偶onego Zam贸wienia w ca艂o艣ci informuj膮c o tym Sprzedawc臋 na przyk艂ad za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres oddzia艂u Sprzedawcy: ul. Przemys艂owa 5a, 87-700 Aleksandr贸w Kujawski.

 10. W przypadku okre艣lonym w ust臋pie powy偶ej, gdy Klient dokona艂 zap艂aty za zam贸wiony Towar z g贸ry, Sprzedawca zwr贸ci Klientowi nale偶n膮 kwot臋 lub odpowiedni膮 jej cz臋艣膰, w razie gdy Zam贸wienie zostanie zrealizowane w cz臋艣ci. Zwrot p艂atno艣ci nast膮pi przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty jakiego u偶y艂 Klient przy sk艂adaniu Zam贸wienia, chyba 偶e wyra藕nie zgodzi艂 si臋 on na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry
  nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

搂 5
[Zam贸wienia mailowe]

 1. Umowa mo偶e zosta膰 zawarta r贸wnie偶 w wyniku z艂o偶enia Zam贸wienia poczt膮 elektroniczn膮.

 2. W przypadku Zam贸wie艅 sk艂adanych poczt膮 elektroniczn膮 Strony ustal膮 szczeg贸艂y takie jak: Towary, kt贸rych ma dotyczy膰 Zam贸wienie, Cen臋, koszty wysy艂ki, termin p艂atno艣ci, termin realizacji.

 3. Po ustaleniu szczeg贸艂贸w, o kt贸rych mowa wy偶ej, Klient otrzymuje drog膮 mailow膮 potwierdzenie sumarycznych koszt贸w realizacji Umowy wraz z instrukcj膮 dalszego post臋powania dotycz膮cego dokonania p艂atno艣ci za wybrane Towary oraz za艂膮czonym Regulaminem i pro艣b膮 o potwierdzenie Zam贸wienia.

 4. Klient sk艂adaj膮cy Zam贸wienie mailowo jest zobowi膮zany do potwierdzenia, 偶e zapozna艂 si臋 i zaakceptowa艂 Regulamin.

 5. Umowa jest zawierana w chwili potwierdzenia przez Klienta z艂o偶enia Zam贸wienia.

搂 6
[Cena]

 1. Ceny Towar贸w dost臋pnych w Sklepie lub podane przez Sprzedawc臋 (w przypadku Zam贸wie艅 mailowych) okre艣lone s膮 w z艂otych polskich i s膮 cenami brutto, tj. zawieraj膮 podatki, w tym podatek VAT.

 2. Ceny Towar贸w podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmuj膮 koszt贸w dostawy Towaru.

 3. Koszty dostawy zam贸wionego Towaru s膮 ka偶dorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia i uwzgl臋dniane s膮 w ca艂kowitej warto艣ci Zam贸wienia. Ca艂kowita warto艣膰 Zam贸wienia obejmuje Cen臋 Towaru oraz koszty dostawy Towaru.

 4. Koszty dostawy Towaru mog膮 by膰 r贸wnie偶 w wyj膮tkowych okoliczno艣ciach ustalane bezpo艣rednio ze Sprzedawc膮.
 5. Kwot膮 nale偶n膮 Sprzedawcy jest kwota podana w podsumowaniu Zam贸wienia w chwili dokonywania zakupu przez Klienta.

 6. W Sklepie mog膮 si臋 pojawia膰 r贸偶nego rodzaju akcje promocyjne, z kt贸rych Klienci b臋d膮 mogli skorzysta膰. O szczeg贸艂ach oraz okresach obowi膮zywania danej promocji Klienci zostan膮 poinformowani za po艣rednictwem Sklepu.

搂 7
[sposoby i rodzaje p艂atno艣ci]

 1. Klient przy sk艂adaniu Zam贸wienia mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:

  1. p艂atno艣膰 z g贸ry przelewem tradycyjnym 鈥 co oznacza, 偶e Klient dokonuje zap艂aty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy;

  2. p艂atno艣膰 przy odbiorze 鈥 co oznacza, 偶e Klient dokonuje zap艂aty

   1. za pobraniem - w momencie odbioru zam贸wienia dostarczonego za po艣rednictwem firmy kurierskiej;

   2. w siedzibie Sprzedawcy - w momencie odbioru osobistego Towaru;

  3. p艂atno艣膰 z g贸ry szybkim przelewem online 鈥 co oznacza, 偶e Klient dokonuje zap艂aty przelewem za pomoc膮 bankowo艣ci internetowej, za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci dost臋pnego w Sklepie lub kart膮;
  4. p艂atno艣膰 w systemie ratalnym - co oznacza, 偶e Klient dokonuje zap艂aty za po艣rednictwem instytucji finansowych wskazanych w Sklepie.

 2. Klient nie mo偶e 艂膮czy膰 r贸偶nych form p艂atno艣ci przy jednym Zam贸wieniu.

 3. Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 z g贸ry przelewem tradycyjnym, powinien ui艣ci膰 nale偶n膮 kwot臋 w ci膮gu 24 godzin od z艂o偶enia Zam贸wienia.

 4. Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu Zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 za pobraniem zobowi膮zany jest do uiszczenia zaliczki za Zm贸wienie. Wysoko艣膰 zaliczki jest zale偶na od warto艣ci Zam贸wienia i wynosi:

  1) w przypadku Zam贸wienia do 500 z艂 鈥 zaliczka nie jest wymagana;
  2) w przypadku Zam贸wienia od 500 z艂 do 2000 z艂 鈥 10% warto艣ci Zam贸wienia;
  3) w przypadku Zam贸wienia od 200 z艂 do 10 000 z艂 鈥 20% warto艣ci Zam贸wienia;
  4) w przypadku Zam贸wienia powy偶ej 10 000 z艂 鈥 30% warto艣ci Zm贸wienia.

 5. Zaliczka, o kt贸rej mowa w ust臋pie powy偶ej powinna zosta膰 uiszczona przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od z艂o偶enia Zam贸wienia.

 6. W przypadku braku zap艂aty zaliczki w terminie wskazanym w ust臋pie powy偶ej, Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy. Po bezskutecznym up艂ywie terminu p艂atno艣ci zaliczki Sprzedawca z艂o偶y Klientowi o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one drog膮 mailow膮.

 7. Klient zobowi膮zany jest samodzielnie obliczy膰 wysoko艣膰 zaliczki, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4, chyba 偶e funkcjonalno艣ci Formularza Zam贸wienia w spos贸b automatyczny wyliczaj膮 wysoko艣膰 zaliczki. W takim przypadku, Klient zobowi膮zany jest do zap艂aty zaliczki w wysoko艣ci obliczonej w spos贸b automatyczny w ramach funkcjonalno艣ci Formularza Zam贸wienia.

 8. Informacja o obowi膮zku zap艂aty zaliczki jest r贸wnie偶 podawana w Formularzu Zam贸wienia w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, podczas wyboru sposobu p艂atno艣ci.

 9. P艂atno艣膰, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt C) jest realizowana poza Sklepem Internetowym. Obs艂uga p艂atno艣ci jest realizowana przez PayU Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Pozna艅艅虂 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego
  pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, b臋d膮ca dostawc膮 us艂ug p艂atniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us艂ugach p艂atniczych. Szczeg贸艂y i regulamin p艂atno艣ci za po艣rednictwem serwisu PayU.pl dost臋pne s膮 na stronie internetowej www.payu.pl

 10. P艂atno艣膰, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt 4) realizowana jest za po艣rednictwem wybranej przez Klienta instytucji finansowej wskazanej w Sklepie. Szczeg贸艂owe warunki korzystania z tej formy p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 w Sklepie oraz na stronie internetowej danej instytucji finansowej. W zale偶no艣ci od wyboru Klienta, obs艂uga tej formy p艂atno艣ci jest realizowana przez:

  1. Santander Consumer Bank Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 we Wroc艂awiu przy ul. Legnickiej 48, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Wroc艂awia-Fabrycznej we Wroc艂awiu, VI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938. Szczeg贸艂y i regulamin 艣wiadczenia us艂ugi eRaty przez Santander Consumer Bank Sp贸艂ka Akcyjna znajduj膮 si臋 na stronie internetowej https://www.santanderconsumer.pl/;

  2. Credit Agricole Bank Polska Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 we Wroc艂awiu przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Wroc艂awia-Fabrycznej we Wroc艂awiu, VI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140. Szczeg贸艂y i regulamin 艣wiadczenia us艂ugi Raty przez Credit Agricole Bank Polska Sp贸艂ka Akcyjna znajduj膮 si臋 na stronie internetowej https://www.creditagricole.pl/.

搂 8
[dostawa zam贸wionego Towaru]

 1. Towary zamawiane za po艣rednictwem Sklepu w spos贸b okre艣lony w Regulaminie s膮 dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Towar zam贸wiony za po艣rednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Towar dostarczany jest za po艣rednictwem firmy kurierskiej okre艣lonej w Sklepie.

 3. Czas dostawy Towaru wskazany jest w opisie danego Towaru. Czas dostawy jest liczony od dnia:

  1. zaksi臋gowania nale偶nej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawc臋 potwierdzenia dokonania przelewu 鈥 w przypadku p艂atno艣ci z g贸ry szybkim przelewem online lub w przypadku p艂atno艣ci przelewem tradycyjnym;

  2. z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie 鈥 w przypadku p艂atno艣ci przy odbiorze.

 4. Do zakupionych Towar贸w do艂膮czana jest faktura lub paragon w zale偶no艣ci od wyboru Klienta.

 5. W przypadku, gdy zam贸wiony Towar ma by膰 dostarczony Klientowi, koszty dostarczenia zam贸wionego Towaru ponosi Klient.

 6. Klient ma mo偶liwo艣膰 odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru osobistego ze Sprzedawc膮.

 7. Koszty dostawy Towaru nie obejmuj膮 wniesienia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, chyba 偶e w opisie dostawy wskazano inaczej.

 8. W przypadku Towar贸w dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient powinien zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi艂, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporz膮dzenie protoko艂u szkody.

搂 9
[prawo odst膮pienia od umowy]

 1. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie lub na adres oddzia艂u Sprzedawcy: ul. Przemys艂owa 5a, 87-700 Aleksandr贸w Kujawski.

 2. O艣wiadczenie o odst膮pieniu mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowi膮zkowe.

 3. Bieg terminu do odst膮pienia od Umowy rozpoczyna si臋 od dnia obj臋cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 dostawca Towaru.

 4. W przypadku odst膮pienia przez Konsumenta od Umowy, Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

 5. Sprzedawca niezw艂ocznie (nie p贸藕niej ni偶 w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

 6. Zwrot p艂atno艣ci nast膮pi przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e wyra藕nie zgodzi艂 si臋 on na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

 7. Konsument, kt贸ry odst膮pi艂 od Umowy ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 czterna艣cie dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem.

 8. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, kt贸ry odst膮pi艂 od Umowy dowodu odes艂ania Towaru, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

 9. Konsument, kt贸ry odst膮pi艂 od Umowy ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.

 10. Konsument, kt贸ry odst膮pi艂 od Umowy ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towar贸w Konsument powinien obchodzi膰 si臋 z Towarami i sprawdza膰 je tylko w taki sam spos贸b, w jaki m贸g艂by to zrobi膰 w sklepie stacjonarnym.

 11. W przypadku, gdyby, w wyniku korzystania przez Konsumenta z Towaru w spos贸b wykraczaj膮cy poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, warto艣膰 Towaru uleg艂a zmniejszeniu, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie warto艣ci Towaru mo偶e polega膰 w szczeg贸lno艣ci na konieczno艣ci uiszczenia koszt贸w czyszczenia i naprawy, o ile towar nie mo偶e by膰 ju偶 oferowany jako nowy, czy te偶 na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawc臋, kt贸ra jest zwi膮zana ze sprzeda偶膮 zwr贸conego Towaru jako towaru u偶ywanego.

搂 10
[reklamacje Towaru]

 • Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych.

 • W stosunku do Klient贸w, kt贸rzy nie s膮 Konsumentami odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona r贸wnie偶 w stosunku do os贸b fizycznych zawieraj膮cych umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

 • W przypadku, gdy Towar ma wad臋, Klient jest uprawniony do z艂o偶enia reklamacji. Reklamacja powinna zawiera膰 dane umo偶liwiaj膮ce Sprzedawcy identyfikacj臋 Klienta i przedmiotu transakcji (takie jak np. imi臋 i nazwisko, dat臋 zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Klienta o ich uzupe艂nienie.

 • Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 • Sprzedawca jest zobowi膮zany do ustosunkowania si臋 do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Klienta o tym, czy uznaje jego 偶膮danie za zasadne.

 • Je偶eli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋 lub wykonanie przez Klienta uprawnie艅 wynikaj膮cych z r臋kojmi za wady, wymaga dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, Klient powinien, po uprzednim skontaktowaniu si臋 ze Sprzedawc膮, dostarczy膰 Towar na adres wskazany przez Sprzedawc臋, przy czym Towar nie mo偶e by膰 dostarczony Sprzedawcy przesy艂k膮 za pobraniem. Towar powinien zosta膰 dostarczony w spos贸b pozwalaj膮cy na unikni臋cie jego uszkodzenia w transporcie. Klient powinien dostarczy膰 wadliwy Towar w stanie kompletnym.

搂 11
[gwarancja]

 1. Towary mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 udzielon膮 przez Producenta.

 2. Je偶eli w opisie danego Towaru w Sklepie brak jest informacji na temat gwarancji Towaru, oznacza to, 偶e Towar nie jest obj臋ty gwarancj膮.

 3. Je偶eli Towar posiada gwarancj臋 udzielon膮 przez Producenta, to dokument gwarancyjny zostanie dostarczony Klientowi wraz z Towarem.

 4. W przypadku wykonywania przez Klienta uprawnie艅 z tytu艂u gwarancji powinien on dostarczy膰 dokument gwarancyjny.

搂 12
[pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅]

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dost臋pu dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w umo偶liwiaj膮cy im pozas膮dowe rozstrzyganie spor贸w obj臋tych ww. rozporz膮dzeniem.

 2. W przypadku sporu pomi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮 dotycz膮cego z艂o偶onej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Konsument ma w szczeg贸lno艣ci prawo do z艂o偶enia wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.

 3. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania spor贸w i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.


搂 13
[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Kraszewscy sp贸艂ka jawna z siedzib膮 w Radziejowie, ul. Rolnicza 4a, 88-200 Radziej贸w, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Toruniu VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000895620, NIP: 9161393481, REGON: 022200472, e-mail yorkaleksandrow@gmail.com.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, a w szczeg贸lno艣ci zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (鈥濺ODO鈥), a tak偶e zgodnie z Regulaminem i Polityk膮 Prywatno艣ci.

 3. Administrator zapewnia ochron臋 danych osobowych, kt贸re przetwarza. W szczeg贸lno艣ci Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i 艣rodki organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮. W szczeg贸lno艣ci zabezpiecza on dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Szczeg贸艂owe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduj膮 si臋 w Polityce Prywatno艣ci.

搂 14
[zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powod贸w takich jak zmiana przepis贸w prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalno艣ci Sklepu.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w 偶ycie w terminie wskazanym przez Sprzedawc臋 鈥 kt贸ry ka偶dorazowo nie b臋dzie kr贸tszy ni偶 7 dni od dnia udost臋pnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

 3. Zmiany Regulaminu nie maj膮 wp艂ywu na prawa i obowi膮zki stron powsta艂e przed dokonaniem takiej zmiany, w szczeg贸lno艣ci w przypadku Um贸w zawartych za po艣rednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zam贸wie艅 z艂o偶onych przed wej艣ciem w 偶ycie zmienionego Regulaminu.

 4. Ka偶dy Klient posiadaj膮cy Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wi膮偶膮 Klienta, je偶eli nie wypowiedzia艂 on umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie mo偶e zosta膰 przes艂ane za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie usunie Konto Klienta.


搂15
[postanowienia ko艅cowe]

 1. Regulamin dost臋pny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.york-meble.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci Kodeks cywilny, a w przypadku Konsument贸w tak偶e przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Za艂膮cznikami do Regulaminu s膮: (i) wz贸r odst膮pienia od umowy, (ii) wz贸r reklamacji.

Regulamin sklepu internetowego York Meble mo偶na pobra膰 TUTAJ

Formularz reklamacyjny TUTAJ

Formularz odst膮pienia do umowy TUTAJ
Regulamin Karty Rabatowej

1. Wystawca i w艂a艣ciciel Karty Rabatowej:
Wystawc膮 i w艂a艣cicielem Karty Rabatowej jest sie膰 Salon贸w Meblowych YORK reprezentowana przez firm臋 York Meble, Kraszewscy sp贸艂ka jawna z siedzib膮 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Przemys艂owej 5a
2. U偶ytkownik Karty Rabatowej:
U偶ytkownikiem karty rabatowej mo偶e by膰 ka偶da osoba pe艂noletnia, kt贸ra spe艂ni warunki jej przyznania oraz zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Karta rabatowa:
 • Karta rabatowa opatrzona jest indywidualnym numerem przyporz膮dkowanym do osoby wype艂niaj膮cej i podpisuj膮cej formularz zg艂oszeniowy.
 • Karta rabatowa jest kart膮 imienn膮. Obs艂uga sklepu mo偶e za偶膮da膰 przedstawiania dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 u偶ytkownika karty.
 • Karta rabatowa jest wa偶na bezterminowo.
5. Uprawnienia posiadacza Karty Rabatowej:
 • Karta rabatowa uprawnia do korzystania z rabat贸w na oferowany asortyment w Sieci Salon贸w Meblowych York.
 • Nie ma mo偶liwo艣ci korzystania z rabat贸w w przypadku towaru obj臋tego ju偶 promocj膮.
 • Oferta rabatowa nie 艂膮czy si臋 z innymi promocjami.
 • Rabat udzielany jest wy艂膮cznie na postawie aktywnej karty rabatowej przedstawionej przez jej u偶ytkownika przed otrzymaniem rachunku.
 • Rabat nie mo偶e by膰 udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakup贸w dokonanych w przesz艂o艣ci bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
 • Pieni臋偶na kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej nie mo偶e by膰 wymieniana na got贸wk臋
6. Wysoko艣膰 udzielanego rabatu:
Karta rabatowa umo偶liwia korzystanie z 4 prog贸w rabatowych zale偶nych od sumarycznej kwoty paragon贸w b膮d藕 faktur zarejestrowanych na koncie Klienta przy czym minimalny rabat wynosi 3%, a maksymalny 10%.聽
Szczeg贸艂owe progi rabatowe przedstawiono poni偶ej:
 • do 2000 z艂 - 3%,
 • od 2000,01 z艂 do 5000 z艂 - 5%,
 • od 5000,01 z艂 do 10000 z艂 - 8%,
 • powy偶ej 10000,01 z艂 - 10%.
7. Post臋powanie w przypadku utraty Karty:
 • W przypadku zniszczenia, kradzie偶y lub zagubienia karty rabatowej istnieje mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia jej duplikatu. Wyst膮pienie o wydanie duplikatu karty powinno by膰 z艂o偶one pisemnie w dowolnym z Oddzia艂贸w Sieci Salon贸w Meblowych YORK.
8. Przetwarzanie danych osobowych:
 • Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe okre艣lone w formularzu zg艂oszeniowym do programu rabatowego oraz wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych przez firm臋 鈥瀁ork Meble, Kraszewscy sp贸艂ka jawna鈥 w celu prawid艂owej realizacji programu karty rabatowej oraz do cel贸w marketingowych zgodnie z ustaw膮 dnia 29 sierpnia 1997 roku 鈥瀘 ochronie danych osobowych鈥 (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
9. Postanowienia ko艅cowe:
 • Wystawca karty rabatowej ma prawo do zako艅czenia programu karty rabatowej w ka偶dym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zako艅czenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegaj膮 uniewa偶nieniu.
 • Wystawca ma prawo uniewa偶nienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do cel贸w sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
 • Niniejszy regulamin dost臋pny jest w siedzibie restauracji oraz na stronie internetowej www.york-meble.pl
 • Regulamin obowi膮zuje od 1 wrze艣nia 2015 r. firma York Meble, Kraszewscy sp贸艂ka jawna zastrzega sobie prawo do zmian w tre艣ci regulaminu.