POLITYKA PRYWATNO艢CI

SKLEPU INTERNETOWEGO

搂 1

[informacje og贸lne]

  1. Sklep Internetowy www.york-meble.pl (dalej: 鈥濻klep Internetowy鈥) prowadzony jest przez Kraszewscy sp贸艂ka jawna, ul. Rolnicza 4A, 88-200 Radziej贸w, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Toruniu, VII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000895620, NIP: 9161393481, REGON: 022200472, biuro@york-meble.pl.

  2. W ramach dzia艂alno艣ci Sklepu Internetowego mog膮 by膰 zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane U偶ytkownik贸w Sklepu Internetowego (dalej: 鈥濽偶ytkownicy鈥), w tym dane osobowe.

  3. Dane U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez U偶ytkownik贸w oraz stosowania plik贸w cookies 鈥 zar贸wno w艂asnych jak i pochodz膮cych od podmiot贸w zewn臋trznych.

  4. Zbierane mog膮 by膰 ponadto informacje o聽adresie IP U偶ytkownika, czasie nadej艣cia zapytania i wys艂ania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z kt贸rej u偶ytkownik zosta艂 przekierowany do Sklepu Internetowego oraz rodzaju oprogramowania, z聽kt贸rego korzysta u偶ytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przegl膮darki). Informacje te s膮 wykorzystywane dla cel贸w administrowania Sklepem Internetowym oraz tworzenia statystyk i analiz.

  5. Administrator dba o prawid艂owe zabezpieczenie danych U偶ytkownik贸w poprzez stosowanie odpowiednich 艣rodk贸w organizacyjnych i technicznych.

  6. Bezpiecze艅stwo danych osobowych w trakcie przesy艂u zapewnia stosowany przez Administratora protok贸艂 transmisji SSL. Protok贸艂 koduje dane przed ich wys艂aniem z przegl膮darki U偶ytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego.

搂 2

[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych U偶ytkownik贸w jest Kraszewscy sp贸艂ka jawna, ul. Rolnicza 4A, 88-200 Radziej贸w, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Toruniu, VII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000895620, NIP: 9161393481, REGON: 022200472, biuro@york-meble.pl.

 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem mo偶na si臋 skontaktowa膰 w sprawach dotycz膮cych ochrony danych, w tym realizacji praw, kt贸re przys艂uguj膮 osobom, kt贸rych dane dotycz膮. Kontakt z inspektorem jest mo偶liwy pod adresem e-mail: iod@york-meble.pl lub poczt膮 tradycyjn膮 pod adresem Kraszewscy sp贸艂ka jawna, ul.聽Rolnicza 4A,聽88-200聽Radziej贸w.

 3. Administrator za po艣rednictwem Sklepu Internetowego mo偶e zbiera膰, a nast臋pnie przetwarza膰 dane osobowe w celach takich jak:

 1. zawarcie i realizacja umowy, o kt贸rej mowa w regulaminie Sklepu Internetowego 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. wysy艂anie U偶ytkownikowi newslettera 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody U偶ytkownika na przesy艂anie mu newslettera; zgoda jest wyra偶ona przez podanie adresu e-mail i klikni臋cie przycisku potwierdzaj膮cego zapisanie si臋 do newslettera;

 3. skontaktowanie si臋 z U偶ytkownikiem, je艣li ten napisa艂 do Administratora wiadomo艣膰, wype艂ni艂 formularz kontaktowy 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, poniewa偶 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora; interesem takim jest skontaktowanie si臋 z U偶ytkownikiem;

 4. prowadzenie marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug Administratora 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, poniewa偶 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produkt贸w i us艂ug Administratora;

 5. statystyki i analizy zachowa艅 U偶ytkownik贸w w Sklepie Internetowym 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, poniewa偶 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustale艅 dotycz膮cych korzystania przez U偶ytkownik贸w ze Sklepu Internetowego w celu jej optymalizacji do potrzeb tych U偶ytkownik贸w.

 1. Administrator mo偶e udost臋pni膰 dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z us艂ug kt贸rych korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 1. dostawcy us艂ug i narz臋dzi informatycznych;

 2. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi marketingowe.

 1. Administrator mo偶e udost臋pni膰 dane osobowe tak偶e podmiotom bior膮cym udzia艂 w wykonaniu umowy, o kt贸rej mowa w Regulaminie, je艣li jest to niezb臋dne dla jej realizacji (np. kurierom dostarczaj膮cym produkty i podmiotom obs艂uguj膮cym p艂atno艣ci elektroniczne). W szczeg贸lno艣ci, w przypadku korzystania przez U偶ytkownika z:

 1. szybkich przelew贸w online 鈥 dane mog膮 by膰 przekazane podmiotowi obs艂uguj膮cemu p艂atno艣ci za po艣rednictwem serwisu PayU.pl, kt贸ry jest prowadzony przez PayU Sp贸艂ka Akcyjna z siedziba台 w Poznaniu.;

 2. p艂atno艣ci ratalnej 鈥 dane mog膮 by膰 przekazane instytucji finansowej wskazanej w Sklepie, kt贸ra zosta艂a wybrana przez U偶ytkownika do obs艂ugi p艂atno艣ci ratalnej:

 1. Santander Consumer Bank Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 we Wroc艂awiu;

 2. Credit Agricole Bank Polska Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 we Wroc艂awiu.

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyj膮tkiem udost臋pniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, kt贸re przetwarzaj膮 dane w jego imieniu), kt贸rzy dostarczaj膮 Administratorowi us艂ugi informatyczne. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy mo偶e nast膮pi膰, je艣li jest to zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami (na przyk艂ad na podstawie standardowych klauzul umownych).

 2. Dane osobowe przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy, o kt贸rej mowa w Regulaminie Sklepu przetwarzane s膮 przez okres potrzebny do przedawnienia roszcze艅, kt贸re mog膮 wynika膰 z tej umowy;

 2. wysy艂ania newslettera 鈥 przetwarzane b臋d膮 do momentu cofni臋cia zgody na otrzymywanie newslettera;

 3. skontaktowania si臋 z U偶ytkownikiem - przetwarzane b臋d膮 przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

 4. prowadzenia marketingu bezpo艣redniego us艂ug Administratora 鈥 przetwarzane b臋d膮 do momentu:

   1. zg艂oszenia sprzeciwu wzgl臋dem ich przetwarzania w tym celu, chyba 偶e Administrator wyka偶e istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮; w takim przypadku dane b臋d膮 przechowywane do momentu istnienia takich wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub

   2. cofni臋cia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na u偶ywanie telekomunikacyjnych urz膮dze艅 ko艅cowych i automatycznych system贸w wywo艂uj膮cych dla cel贸w marketingu bezpo艣redniego;

 1. statystyki i analizy zachowa艅 U偶ytkownik贸w na Sklepie Internetowym 鈥 przetwarzane s膮 przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

 1. U偶ytkownikowi, kt贸rego dane dotycz膮, przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa:

 1. prawo dost臋pu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do usuni臋cia danych osobowych;

 4. prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie zgody, U偶ytkownik, kt贸rego dane dotycz膮 ma r贸wnie偶 prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

 2. W celu wykonania powy偶szych praw U偶ytkownicy, kt贸rych dane dotycz膮 mog膮 skontaktowa膰 si臋 z Administratorem.

 3. U偶ytkownik mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Administratora r贸wnie偶 w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uzna艂, 偶e mo偶e przetwarza膰 dane osobowe U偶ytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interes贸w.

 4. Administrator nie podejmuje wobec U偶ytkownik贸w decyzji, kt贸re opieraj膮 si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w聽tym profilowaniu, i聽wywo艂uj膮 wobec U偶ytkownik贸w skutki prawne lub w聽podobny spos贸b istotnie na nich wp艂ywaj膮.

搂 3

[pliki cookies]

 1. W ramach dzia艂alno艣ci Sklepu Internetowego wykorzystywane s膮 pliki cookies zapisywane w urz膮dzeniach ko艅cowych U偶ytkownik贸w. Przez wykorzystywanie plik贸w cookies nale偶y rozumie膰 ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dost臋pu przez Administratora.

 2. Pliki cookies stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym, tre艣膰 (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:

 1. dostosowania zawarto艣ci Sklepu Internetowego do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego. W szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 Sklep Internetowy, dostosowuj膮c j膮 do jego potrzeb i preferencji;

 2. dostosowania reklam wy艣wietlanych U偶ytkownikowi do jego preferencji;

 3. tworzenia statystyk i analiz dotycz膮cych korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1. W ramach Sklepu Internetowego stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies, session storage) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies, local storage). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wyga艣ni臋cia sesji (np. opuszczenia Sklepu Internetowego, usuni臋cia ich przez U偶ytkownika lub wy艂膮czenia oprogramowania). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

 2. Wykorzystywanie plik贸w cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urz膮dzeniu.

 3. Domy艣lne ustawienia przegl膮darek internetowych dopuszczaj膮 zwykle zapisywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkownik贸w stron internetowych. Ustawienia te mog膮 jednak zosta膰 zmienione przez U偶ytkownika.

 4. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunk贸w wykorzystywania plik贸w cookies za pomoc膮 ustawie艅 oprogramowania (przegl膮darki internetowej) zainstalowanego na jego urz膮dzeniu ko艅cowym. Zmiana mo偶e polega膰 na cz臋艣ciowym lub ca艂kowitym ograniczeniu mo偶liwo艣ci zapisywania plik贸w cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika.

 5. Zablokowanie ciasteczek lub ich usuni臋cie mo偶e powodowa膰 utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, 偶e niekt贸re jej opcje nie b臋d膮 dla dost臋pne dla U偶ytkownika.

 6. Administrator informuje, 偶e zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda u偶ytkownika ko艅cowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dost臋pu do informacji ju偶 przechowywanej w telekomunikacyjnym urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika ko艅cowego mo偶e by膰 wyra偶ona przez u偶ytkownika r贸wnie偶 za pomoc膮 ustawie艅 oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urz膮dzeniu ko艅cowym. W przypadku zatem gdyby u偶ytkownik nie chcia艂 wyrazi膰 takiej zgody, powinien dokona膰 zmiany ustawie艅 przegl膮darki internetowej.

 7. Szczeg贸艂owe informacje w zakresie zmiany ustawie艅 przegl膮darki dotycz膮cych plik贸w cookies oraz ich usuni臋cia uzyska膰 mo偶na na oficjalnej Sklepie Internetowym konkretnej przegl膮darki. W szczeg贸lno艣ci powy偶sze informacje mo偶na znale藕膰 pod nast臋puj膮cymi adresami stron internetowych:

 1. przegl膮darka Firefox;

 2. przegl膮darka Chrome;

 3. przegl膮darka Microsoft Edge;

 4. przegl膮darka Opera;

 5. przegl膮darka Safari.

搂 4

[narz臋dzia wykorzystywane w Sklepie Internetowym]

 1. Administrator w ramach Sklepu Internetowego korzysta z narz臋dzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewn臋trzne. Korzystanie z tych narz臋dzi mo偶e wi膮za膰 si臋 z korzystaniem z plik贸w cookies tych podmiot贸w.

[narz臋dzia Google]

 1. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narz臋dzi dostarczanych przez Google:

 1. Google Analytics,

 2. Google Ads,

 1. Dzi臋ki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i spos贸b w jaki U偶ytkownicy poruszaj膮 si臋 po Stronie Internetowej.

Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wy艣wietle艅 w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowa艅 U偶ytkownik贸w.

Administrator mo偶e ustali膰 s艂owa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, kt贸re najskuteczniej przyci膮gaj膮 klient贸w.

Administrator mo偶e obserwowa膰 r贸wnie偶 aktywno艣膰 na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej element贸w, czas aktywno艣ci danego u偶ytkownika i inne zdarzenia.

Wszystkie te dane zbierane s膮 anonimowo. Umo偶liwia to mechanizm anonimizacji nr IP u偶ytkownika.

U偶ytkownicy mog膮 zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Wi臋cej informacji o tym jak mo偶na to zrobi膰 znajduje si臋 pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Google Ads s艂u偶y do wy艣wietlania U偶ytkownikowi odpowiednich reklam. Ciasteczka zostaj膮 umieszczone na urz膮dzeniu U偶ytkownika w celu zapami臋tania stron, kt贸re ten odwiedza.

Na podstawie zebranych informacji wy艣wietlane s膮 spersonalizowane pod U偶ytkownika reklamy na przegl膮danych przez niego stronach.

Administrator mo偶e zleca膰聽reklamy do wybranych przez niego odbiorc贸w, np. do wszystkich os贸b, kt贸re odwiedzi艂y Stron臋 Internetow膮 w ci膮gu 7 dni.

Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteri贸w, np. do okre艣lonych grup docelowych, nigdy do konkretnego U偶ytkownika.

Ustawienia dotycz膮ce personalizowania reklam w us艂ugach Google mo偶na zmieni膰 pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/.

 1. Polityka prywatno艣ci Google jest dost臋pna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

 2. Google mo偶e przekazywa膰 dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plik贸w cookies przez Google wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.

[narz臋dzia biznesowe Facebooka]

 1. Administrator korzysta z narz臋dzi biznesowych dostarczanych przez Facebook鈥檃, w tym z Facebook Pixel, kt贸re s艂u偶y do dzia艂a艅 marketingowych.

 2. Facebook Pixel 鈥炁沴edzi鈥 odwiedziny i zachowania U偶ytkownik贸w poruszaj膮cych si臋 po Stronie Internetowej. Dzi臋ki temu mo偶na do nich kierowa膰 dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).

 3. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych U偶ytkownik贸w. W ten spos贸b Administrator sprawdza skuteczno艣膰 reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi w艂asne statystyki.

 4. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteri贸w, nigdy do konkretnego u偶ytkownika.

 5. Wi臋cej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje si臋 pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje si臋 pod tym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.