INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (鈥濺ODO鈥) Kraszewscy sp贸艂ka jawna聽podaje nast臋puj膮ce informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Kraszewscy sp贸艂ka jawna, ul. Rolnicza 4A, 88-200 Radziej贸w, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Toruniu, VII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000895620, NIP: 9161393481, REGON: 022200472.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem mo偶na si臋 skontaktowa膰 w sprawach dotycz膮cych ochrony danych, w tym realizacji praw, kt贸re przys艂uguj膮 osobom, kt贸rych dane dotycz膮. Kontakt z inspektorem jest mo偶liwy pod adresem e-mail iod@york-meble.pl lub poczt膮 tradycyjn膮 pod adresem Kraszewscy sp贸艂ka jawna, ul. Rolnicza 4A, 88-200 Radziej贸w.

 1. Kategorie przetwarzanych danych:

Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, je偶eli s膮 one niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych Administrator przetwarza dane.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez Administratora w nast臋puj膮cych celach:

 1. wykonania umowy, kt贸r膮 zawarli Pa艅stwo z Administratorem, lub podj臋cia dzia艂a艅 na Pa艅stwa 偶膮danie, przed zawarciem umowy 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. prowadzenia marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. odpowiedzi na Pa艅stwa zapytania lub korespondencj臋 skierowan膮 do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 4. wype艂niania obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 5. dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. 殴r贸d艂o danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, kt贸re pochodz膮 od Pa艅stwa lub podmiotu, z kt贸rym s膮 Pa艅stwo zwi膮zani (na przyk艂ad Pa艅stwa pracodawcy).

Administrator mo偶e przetwarza膰 r贸wnie偶 dane pochodz膮ce ze 藕r贸de艂 og贸lnodost臋pnych.

 1. Odbiorcy danych

Administrator mo偶e udost臋pni膰 dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z us艂ug kt贸rych korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 1. dostawcy us艂ug informatycznych;

 2. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi ksi臋gowe;

 3. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi marketingowe.

Administrator jest uprawniony do udost臋pnienia danych osobowych r贸wnie偶 innym podmiotom, je艣li obowi膮zek taki wynika z przepis贸w prawa.

Administrator jest r贸wnie偶 uprawniony do udost臋pnienia danych osobowych podmiotom uczestnicz膮cym w procesie realizacji zawartej umowy, je艣li jest to niezb臋dne dla jej realizacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyj膮tkiem udost臋pniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, kt贸re przetwarzaj膮 dane w jego imieniu), kt贸rzy dostarczaj膮 Administratorowi narz臋dzia i aplikacje u偶ywane w pracy biurowej. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy mo偶e nast膮pi膰, je艣li jest to zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami (na przyk艂ad na podstawie standardowych klauzul umownych).

 1. Czas przetwarzania danych osobowych:

Administrator mo偶e przechowywa膰 Pa艅stwa dane osobowe przez nast臋puj膮ce okresy:

 1. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podj臋cia dzia艂a艅 na Pa艅stwa 偶膮danie 鈥 przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezb臋dny do dochodzenia w艂asnych roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami zg艂oszonymi w stosunku do Administratora;

 2. w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu 鈥 do momentu zg艂oszenia sprzeciwu wzgl臋dem ich przetwarzania w tym celu, cofni臋cia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usuni臋ciu;

 3. przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Pa艅stwa zapytania lub korespondencj臋 鈥 przez okres 3 lat od momentu przes艂ania zapytania lub korespondencji;

 4. w przypadku danych przetwarzanych w celu wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze 鈥 przez okres wymagany przepisami prawa;

 5. w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami 鈥 przez okres przedawnienia potencjalnych roszcze艅.

 1. Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮

Przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce prawa:

 1. prawo dost臋pu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do usuni臋cia danych osobowych;

 4. prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie zgody, maj膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

Administrator nie podejmuje decyzji, kt贸ra opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W celu wykonania powy偶szych praw mog膮 Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋 z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.